Company Profile

Company Profile บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

In Design And Consultant Co ., Ltd


สำนักงานใหญ่ ชื่อ : บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์  คอนซัลแทนท์ จำกัด
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 11/1 ซอยเอกชัย 76/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ :  02-894-5227-8
โทรสาร : 02-894-5229
ก่อตั้ง :  พ.ศ.2547
ทุนจดทะเบียน :  10 ล้านบาท


โรงงาน ชื่อ : บริษัท อิน ดีไซน์ จำกัด
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 38/1 ซอยเอกชัย 80/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


สาขา Crytal Design Center L1/108
(หลังสตาร์บั๊ค) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240


Company Overview
Company name : In Design and Consultant Co.,Ltd
Location  : No. 11/1 Soi Akechai 76/1 , Kwang Bangbon, Khet Bangbon, Bangkok 10150
Contact No : 02-894-5227-8
Facsimile No: 02-894-5229
Established On : Year 2004
Registered Capital : 10 Million Baht

ประวัติ

บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010554711853 เดิมทีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 150/45 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ต่อมาทำการย้ายสำนักงานเพื่อทำการขยายธุรกิจมาที่11/1 ซอยเอกชัย 76/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 ต่อมา บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท

In Design and Consultant Company Limited was established since 2004. The company was registered under the Civil and Commercial Law since 1 September 2004 with a registered capital of 3 Million Baht Registration No.010554711853. The Office located at 150/45 Moo 4, Rama II Road, Khet Bangkhuntien, Bangkok 10150 . At the Present,our office moved to new address as located at 11/1 , Soi Akechai 76/1 , Kwang Bangbon, Khet Bangbon, Bankgok 10150 to expand business an increase the capital registered to be 10 Million Baht .

ในปี 2557 อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ขยายกิจการไปยังประเทศ Myanmar ที่เมือง Mandalay ชื่อ In Design Myanmar Co.,Ltd. มีสำนักงานอยู่ที่ Bld B 4-3, Yadanar St, Between 32x33 St, Between 77x78 St, Mandalay, Myanmar , Tel: 09 7977 66601 ปัจจุบัน งานที่ตกแต่งที่ Myanmar จะเน้นงานประเภท โรงพยาบาล, โรงแรม เป็นหลัก และปัจจุบันมีงานที่กำลังตกแต่งอยู่หลายโครงการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เพิ่มความหลากหลายของการบริการและงาน Design ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในวงการ Design ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัท In Design เชื่อว่าการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทำให้ บริษัทประสบความสำเร็จ

In Year 2004, The Company was expand to Myanmar at Mandalay City . We registered the interior office design under the name of In Design Myanmar Co.,Ltd. As located at Bld B 4-3, Yadanar St, Between 32x33 St, Between 77x78 St, Mandalay , Myanmar. Contact Tel no. 011 204 205. We provide one stop services project or(Turn Key Project) services interior design of Hospital and Hotel design decoration ,House and Coffee Shop , Restaurant and Construction Services.

Nowaday, there are several projects that are decorated. The Company has added a variety of services and Design to the needs of our customers. We has changed endlessly in circles Design by personnel who are competent. Commitment to quality service and customer satisfaction .And we believes that maintaining good quality standards as one of the key factors that cause the companies experiencing success.

ปัจจุบัน บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านการออกแบบภายในสำนักงาน ในรูปแบบครบวงจร ทั้งงานออกแบบ งานก่อสร้าง ตกแต่งภายในสำนักงาน งานที่ปรึกษา การบริหารงานก่อสร้าง และ ตกแต่งภายในรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัย บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์

In Design & Consultant Co., Ltd. is a company that provides services in all fields of architecture range of professional such as architecture design, landscape planning, graphic design, construction supervision and management , and office interior design.

วิสัยทัศน์ บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างจริงจังเพื่อทำงานให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการพร้อมการออกแบบของเราอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคสมัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการของเราอย่างถึงที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า “ ตอบโจทย์ความต้องการ มุ่งมั่นพัฒนา ล้ำหน้าเรื่องดีไซน์ ” พนักงานทุกคนและทุกระดับ จะมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างเคร่งครัด

Our Vision We committed and bring customers to satisfaction us our ultimate objective, and we arrange task through our total services. With our dedication to the latest knowledge and technique, and our ability to adjust our services and develop design to meet cutomer’specific needs we have earned a reputation widely of quality services, providing our customer with the best.

นโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้พลังงานให้น้อยลง หรือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึง ผู้บริหารทุกระดับด้วย ทุกคนจะต้องมีแนวคิดในการผลิตผลงานหรือไอเดียในการออกแบบให้กับลูกค้าโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมีการกำหนดแนวทางต่างๆ ในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ISO Environment Policy In Design and Consultant Co.,Ltd has determined to impact on the environment by using environmentally friendly materials. To reduce power consumption to a minimum., using resources wisely. Everyone is required to produce a concept or idea to design to their customers by using environmentally friendly materials. And be following guidelines Operating below:1.เราจะทุ่มเทเพื่อนำเสนอวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า
*We are dedicated to offering environmentally friendly products and materials. Quality and safety for customers

2.เราจะแสดงความรับผิดชอบด้านการจัดการของเสียโดยการเก็บรวบรวม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ภายใต้ระบบการหมุนเวียนทรัพยากรของบริษัท
*We will act responsibly manage waste collection. Consumables Used To bring Recycle Under the current system, the company's resources.

3.เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับปฏิบัติตามระเบียบของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
*We will follow the law Terms and regulations related to the environment. Compliance with customer requirements.

4.เราจะดำเนินการป้องกันและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานและหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าอยู่เสมอ
*We will continue to protect and improve continuously. To reduce accidents caused by the work and materials that are environmentally friendly to customers.

บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับความใส่ใจของพนักงานทุกคน ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของผลที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยมีการเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน ได้รับทราบ

The company is encouraging employees to have good attitude to the environment. And raise the awareness of all employees. The benefits and value of the upcoming environmental policy. The dissemination of environmental policy, employees have been informed.

Certificate บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก Bureau Veritas (BVQI) และ บริษัทยังได้นำหลักการของ Green Office : ออกแบบสำนักงานสีเขียวมาใช้ในการออกแบบให้กับลูกค้าเพื่อลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ และหลักการออกแบบระหยัดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัท

Certificate The company has also certified the quality standard ISO 9001: 2015 and environmental management standard ISO 14001 : 2015 by Bureau Veritas (BVQI), the Company has adopted the Green Office: office design green used in the design to customers to reduce. release carbon dioxide The atmosphere Design and energy saving To comply with the environmental standards of the company.